بهترین روش ترک متادون چیست ؟

بهترین روش ترک متادون چیست ؟

بهترین روش ترک متادون ، کلینیک ترک اعیتاد است. می بایست عوامل موثر آن توسط متخصصین کلینیک ترک اعتیاد بررسی شود تا به تشخیص بهترین روش ترک متادون بیانجامد.