دکتر مسعود جوادی

دکتر مسعود جوادی

مدرس دوره MMT و اعتیاد برگزار شده توسط وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رئیس اداره اعتیاد و MMT دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر شهرام قربانی

دکتر شهرام قربانی

- درمانگر اعتیاد در مراکز کاهش آسیب (Drup in center) ، Dic، مرکز اجتماع محور
Trapeutic Community based، TC، کلینیک متادون؛ مرکز درمان آگونیست سوء مصرف مواد به مدت 15 سال

دکتر مریم ماهری

دکتر مریم ماهری

دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، ده سال سابقه روانپزشکی و ترک اعتیاد