دکتر مسعود جوادی

رئیس سابق اداره اعتیاد و  MMT  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مدرس دوره MMT و اعتیاد برگزار شده توسط وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس اداره اعتیاد و MMT دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شرکت در دوره های تکمیلی اعتیاد و RTMS  در کشور کانادا