دکتر مریم ماهری

دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

ده سال سابقه روانپزشکی و ترک اعتیاد

سابقه کاری

  • بیمارستان امام حسین تهران و بیمارستان طالقانی تهران
  • کلینیک ترک اعتیاد دکتر جوادی
  • مرکز ترک اعتیاد بستری دی
  • مرکز ترک اعتیاد پیام تندرستي
  • بیمارستان تخصصی جزیره کیش
  • کلینیک آتیه ونک