دکتر شهرام قربانی

دکترای تخصصی اعتیاد (PhD)

  • درمانگر اعتیاد در مراکز کاهش آسیب (Drup in center) ،Dic؛ مرکز اجتماع محور
  • Trapeutic Community based  ، TC؛ کلینیک متادون؛ مرکز درمان آگونیست سوء مصرف مواد به مدت 15 سال
  • تحقیقات تخصصی اعتیاد در زمینه شیوه های نوین درمان بوسیله نرومدولاسیون و عصب شناختی اعتیاد توسط tDCS ، TMS ، tRNS ، tACS ،  CESو BS
  • آنالیز مداخلات نرومدولاسیون بوسیله QEEG و نقشه های مغزی (Brain Map)
  • ثبت اختراع بین المللی در زمینه ترک سیگار
  • انجام انواع مشاوره های اعتیاد ، خانواده درمانی Family therapy به شیوه های CBT ، REBT و …..