دکتر مسعود جوادی

دکتر مسعود جوادی

مدرس دوره MMT و اعتیاد برگزار شده توسط وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز رئیس اداره اعتیاد و MMT…
دکتر شهرام قربانی بهنام

دکتر شهرام قربانی

- درمانگر اعتیاد در مراکز کاهش آسیب (Drup in center) ، Dic، مرکز اجتماع محور Trapeutic Community based، TC، کلینیک…
دکتر مریم ماهری

دکتر مریم ماهری

دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، ده سال سابقه روانپزشکی و ترک اعتیاد